Veranstaltungen

 • JFZ: Unterschriftensammlung Mittelstandsinitiative

  29. Juni 2017 @ 18:00 - 21:00
  Zürich, Bellevue, Schweiz

  https://www.facebook.com/events/230348080797042/?acontext=%7B%22ref%22%3A%222%22%2C%22ref_dashboard_filter%22%3A%22upcoming%22%2C%22sid_create%22%3A%223297583289%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22dashboard%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22page_id_source%22%3A%22425161177502406%22%7D

  See more details

 • JFZ: Unterschriftensammlung Mittelstandsinitiative mit anschliessendem Grillieren

  1. Juli 2017 @ 14:00 - 20:00

  See more details